Умови договору прокату

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) прокату пристроїв для нагрівання тютюну та споживання тютюнових стіків

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Наймодавця укласти договір прокату пристроїв для нагрівання тютюну та споживання тютюнових стіків, представлених на сайті ploom.ua (надалі також «Пристрій»/«Пристрої»). Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх наймачів незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному наймачеві перед іншим.

Шляхом укладення цього Договору Наймач в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення Замовлення, оплати послуг Прокату, доставки Пристроїв, повернення Пристроїв, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Покупцем замовлення на прокат Пристрою/Пристроїв на даному сайті.

1. Визначення термінів

1.1. Публічний договір прокату Пристроїв (надалі – «Договір») - цей договір в якому Наймодавець взяв на себе обов'язок передати Пристрої у володіння та користування за плату на певний строк кожній дієздатній фізичній та юридичній особі, яка до нього звернеться, та яка відповідає всім умовам цього договору (Наймачу).

1.2. Наймодавець – ТОВ «ПРОДАКТ СЕРВІС ПЛЮС», 65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, 21, код ЄДРПОУ 45501396.

1.3. Наймач – дієздатна фізична або юридична особа, яка замовляє прокат Пристроїв на сайті Наймодавця. Фізичні особи, які мають намір взяти у прокат Пристрої повинні відповідати наступним критеріям:

-      їм виповнилось 18 років,

-      вони є споживачами нікотиновмісних і тютюнових виробів,

-      вони проживають на території України (крім осіб, що проживають на тимчасово окупованих територіях або у зоні ведення бойових дій),

-      вони погоджуються з умовами даного Договору.

1.4. Оферта – пропозиція Наймодавця в адресу дієздатної фізичної або юридичної особи щодо укладання даного Договору. Наймодавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї публічної оферти на укладення договору прокату Пристроїв.

1.5. Акцепт – надання фізичною та/або та юридичною особою повної та безумовної згоди щодо укладання даного Договору на умовах, викладених у цьому Договорі.

1.6. Замовлення - належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Наймача на здійснення прокату обраних ним Пристроїв. Здійснити Замовлення на прокат Пристроїв на Сайті, Наймач може після проходження реєстрації на Сайті або введення персонального логіну та паролю, у разі, якщо Наймач вже зареєстрований.  

1.7. Пристрої – пристрої для нагрівання тютюну та споживання тютюнових стіків, асортимент, ціна та характеристики яких зазначені на сайті (в Інтернет-магазині) Наймодавця. Інформація про Пристрої може бути оновлена, змінена і доповнена Наймодавцем в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Наймача.

1.8. Доставка Пристроїв – дії Сторони Договору, які призводять до прибуття Пристроїв за місцем їх доставки.

1.9. Місце доставки Пристроїв – адреса, за якою здійснюється доставка Пристроїв Стороною за даним Договором.

1.10. Приймання-передача Пристрою/Пристроїв – дії Сторін даного Договору, які призводять до фактичної передачі Пристрою/Пристроїв від однієї Сторони Договору іншій, та підтверджується розрахунковим документом, виданим в Місці доставки.

1.11. Сторона (Сторони) за Договором – Наймодавець та Наймач враховуючи зміст умов Договору.

1.12. Сайт або Інтернет-магазин – веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: ploom.ua, включаючи всі його веб-сторінки. Враховуючи характер розміщеної на Сайті продукції – доступ до даного Сайту є обмеженим. Доступ до Сайту надається тільки особам, які відповідають наступним умовам:

-      їм виповнилось 18 років,

-      вони є споживачами нікотиновмісних і тютюнових виробів,

-      вони проживають на території України (крім осіб, що проживають на тимчасово окупованих територіях або у зоні ведення бойових дій),

-      вони погоджуються з умовами даного Договору.

Якщо особа не відповідаєте наведеним вище умовам, то така особа не може переглядати Сайт та користуватися ним.

Здійснити замовлення прокату Пристроїв на умовах, викладених у цьому Договорі, Наймач може після проходження реєстрації на Сайті або введення персонального логіну та паролю, у разі, якщо Наймач вже зареєстрований. Вік користувача перевіряється на сайті за допомогою сервісу «Дія.Підпис». Наймодавець зберігає за собою право контролювати доступ на Сайт і перевіряти використання Наймачами цього Сайту.

1.13. Магазин – торгівельні точки Наймодавця, адреси розташування та контакти яких зазначені на Сайті наймодавця, у яких Наймач може замовити прокат особисто, або отримати замовлений у прокат Пристрій, або повернути Пристрій після прокату.

Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

2. Акцептування Договору

2.1. Підтвердженням здійснення Наймачем акцептування умов даної публічної оферти на укладення договору прокату є направлення Наймачем Наймодавцю за допомогою системи, розміщеної на Сайті, замовлення на прокат відповідного Пристрою.

2.2. Даний Договір вважається укладеним та таким, що вступив в дію, з моменту оформлення Наймачем Замовлення на прокат Пристрою.

2.3. Здійснення Наймачем акцептування підтверджує те, що Наймач в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Пристрій, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Пристрою та умов його прокату, ознайомився та згоден зі змістом даного Договору, реєстраційними даними Наймодавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Пристроїв, з вартістю прокату, умовами оплати вартості прокату, умовами доставки Пристрою та оплати вартості такої доставки, порядком розірвання даного Договору.

2.4.Здійснення Наймачем акцептування підтверджує те, що Наймач беззастережно та в повному обсязі приймає всі умови даного Договору без виключень, а також вступає у відповідні договірні правовідносини із Наймодавцем.

2.5.Здійснення Наймачем акцептування підтверджує те, що Наймач у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Наймодавцем про його місцезнаходження та режим роботи; основні характеристики та споживчі властивості обраного Наймачем Пристрою; вартість прокату обраного Наймачем Пристрою, а також орієнтовну вартість його доставки Наймачу; спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Наймачем Пристрою; обов’язкові умови використання Пристрою та можливі наслідки в разі їх невиконання; порядок прийняття претензій; період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору; порядок розірвання даного Договору; інші умови на яких здійснюється прокат Пристрою.

2.6. Наймодавець має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання цього Договору, якщо Пристрій, замовлений Наймачем у прокат, відсутній у Наймодавця на момент замовлення, за умови повідомлення Наймача у строк не більше трьох робочих днів з дати оформлення замовлення. Зазначені дії Наймодавця не є порушенням умов цього Договору та не тягнуть жодної відповідальності для нього. В такому випадку сума фактично здійсненої оплати за прокат Пристрою зараховується в рахунок наступного Замовлення Наймача (за його бажанням) або повертається Наймачу в повному розмірі.

3. Предмет Договору

3.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Наймодавець зобов’язується передати Наймачу у тимчасове платне користування (надалі — «прокат») наявні у Наймодавця на момент звернення Пристрої, а Наймач — прийняти передані йому на умовах прокату Пристрої, оплатити вартість прокату на умовах визначених цим Договором, використовувати Пристрої згідно з Умовами прокату, викладеними у цьому Договорі та Інструкцією з експлуатації, повернути Пристрої Наймодавцю у належному стані після закінчення строку прокату.

3.2. Сторони за даним Договором підтверджують, що укладання даного Договору здійснюється на підставі вільного волевиявлення кожної зі Сторін і при повному розумінні предмету та умов даного Договору.

3.3. Шляхом укладання даного Договору Наймач підтверджує, що він ознайомлений та згоден із інформацією про умови доставки, з вартістю прокату та умовами оплати вартості прокату Пристрою, який передається за умовами даного Договору, а також із інформацією про сам Пристрій, а саме - стосовно його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, його якість, характеристики матеріалу, з якого вироблено Пристрій та з інформацією стосовно його виробника. Виробник попереджує, що допустиме відхилення від вказаних на Сайті розмірних величин товару - 3%. Наймач усвідомлює такі характеристики Пристрою, їх значення та згодний на прокат такого Пристрою із такими характеристиками.

4. Замовлення та оплата прокату Пристроїв

4.1. Наймач  самостійно оформлює замовлення на прокат Пристрою/Пристроїв одним з таких способів (на вибір Наймача):

-      в Інтернет-магазині через спеціальну форму на сайті Інтернет-магазину;

-      у Магазині Наймодавця шляхом особистого заповнення спеціальної форми-замовлення.

4.2. Здійснити Замовлення прокату Пристроїв можуть лише особи, які відповідають наступним умовам:

-      їм виповнилось 18 років,

-      вони є споживачами нікотиновмісних і тютюнових виробів,

-      вони проживають на території України (крім осіб, що проживають на тимчасово окупованих територіях або у зоні ведення бойових дій),

-      вони погоджуються з умовами даного Договору.

4.3. Здійснити Замовлення прокату Пристрою в Інтернет-магазині через спеціальну форму Наймач може лише після проходження реєстрації на Сайті або введення персонального логіну та паролю, у разі, якщо Покупець вже зареєстрований. Вік користувача перевіряється на Сайті за допомогою сервісу «Дія.Підпис» https://diia.gov.ua/.

4.4. Здійснити Замовлення прокату Пристрою у Магазині Наймодавця Наймач може шляхом безпосереднього звернення до продавця-консультанта даного магазину та за умови пред'явлення документів, що посвідчують особу, зокрема: паспорт або права водія, а також ІПН (допускається пред’явлення даних документів через додаток «Дія»).

4.5. При оформленні замовлення Наймач зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Наймодавцю для виконання замовлення:

-      прізвище, ім'я Наймача;

-      адреса, за якою слід доставити Пристрій (якщо доставка до адреси Наймача), або дані поштового відділення (поштомату, тощо) на яке має здійснюватися доставка;

-      контактний телефон;

-      адреса електронної пошти.

4.6. Один Наймач має право отримати Пристрій в прокат не частіше одного разу на 12 місяців. Також за один раз Наймач має право взяти в прокат лише 1 Пристрій.

4.7. Наймач обирає Пристрій виходячи з пропозицій, зазначених на Сайті або безпосередньо в Магазині Наймодавця. Інформація про характеристики Пристрою, вартість його прокату та інша інформація викладені на Сайті або у Магазині лише у довідкових цілях і можуть змінюватися. Найменування, кількість, артикул, ціна прокату обраного Наймачем Пристрою вказуються в замовленні Наймача на сайті Інтернет-магазину або у формі-замовленні, яка оформлюється у Магазині.

4.8. Якщо будь-якій із Сторін договору необхідна додаткова інформація, вона має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Наймачем, Наймодавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Наймачу при прокаті Пристрою.

4.9. Прокат Пристрою оформлюється на строк до 30 (тридцяти) календарних днів.

4.10. Вартість прокату Пристрою вказується в описі Пристрою на Сайті, або безпосередньо в Магазині.

4.11. У прокат Наймачу надається новий Пристрій, з наліпкою «не для продажу» для уникнення неповернень.

4.12. Ухвалення Наймачем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Наймачем відповідних даних в реєстраційну форму-замовлення на сайті Інтернет-магазину або у Магазині Наймодавця.

4.13. Наймач несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення. Наймодавець вправі з метою перевірки вказаної Наймачем інформації зв’язатися з ним за допомогою вказаних Наймачем засобів зв’язку. Наймодавець обробляє замовлення у робочі години з понеділка по п’ятницю, окрiм вихідних та святкових і неробочих днів у відповідності до законодавства України.

4.13. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції, шляхом оформлення Замовлення, Наймач підтверджує наступне:

4.13.1. Наймач цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

4.13.2. він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Наймач підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Наймач також погоджується з тим, що Наймодавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Наймача з метою виконання замовлення Наймача. Обсяг прав Наймача, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

4.14. Ціни на послуги визначаються Наймодавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину й безпосередньо у Магазині Наймодавця. Всі ціни на послуги вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.

4.15. Ціни на послуги можуть змінюватися Наймодавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому вартість прокату вже  оплачена Наймачем в повному обсязі, не може бути змінена Наймодавцем в односторонньому порядку.

4.16. Вартість прокату Пристроїв, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Пристроїв Наймачу. Вартість доставки Пристроїв оплачується Наймодавцем самостійно   відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній Наймачем службі доставки (перевізнику).

4.17. Зобов'язання Наймача по оплаті вартості прокату вважаються виконаними з моменту надходження коштів на рахунок Наймодавця.

4.18. Розрахунки між Наймодавцем і Наймачем здійснюються у національній валюті України (гривні).

4.20. Наймач може оплатити Замовлення наступними способами:

4.20.1. Безпосередньо підчас оформлення Замовлення в Інтернет-магазині за допомогою сервісу LiqPay. У випадку замовлення прокату з оплатою online, замовлення вважається направленим Наймодавцю з моменту списання коштів з карткового рахунку Наймача платіжним сервісом LiqPay. Списані з рахунку Наймача кошти вважаються передплатою Замовлення. Після оплати інтернет-замовлення на Сайті, Наймач отримує електронний фіскальний чек на електронну пошту, яка була вказана при реєстрації. Електронний чек надається за допомогою сервісу CheckBox. У разі помилоково вказаної адреси електронної пошти, або у разі її відсутності, Наймач може зв‘язатися зі службою підтримки інтернет-магазину за телефонами, вказаними на сайті, та запросити електронний фіскальний чек свого замовлення. Усі чеки зберігаються на Сайті та можуть бути надіслані у месенджери чи на електронну адресу за вимогою Наймача.

4.20.2. Післяплатою при отриманні замовленого у прокат Пристрою в представництві обраної Наймачем служби доставки.

4.20.3. Безпосередньо у Магазині Наймодавця шляхом внесення готівкових коштів, або шляхом безготівкового розрахунку через електронний термінал. У такому випадку Наймач отримує від продавця-консультанта Магазину відповідний фіскальний чек.

4.21. Оплата вартості прокату в будь-якому випадку має бути здійснена до моменту отримання Наймачем Пристрою.

4.22. Невиконання Наймачем своїх зобов’язань щодо оплати прокату замовленого ним Пристрою в розмірі, вказаному в Замовленні, вважається односторонньою відмовою Наймача від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Наймодавця, що виникли внаслідок прийняття Наймачем пропозиції Наймодавця щодо укладання даного Договору.

4.23. Строк обробки Наймодавцем Замовлення, здійсненого через Сайт Інтернет-Магазину становить до 3 робочих днів з моменту оформлення Замовлення Наймачем. В разі, якщо Замовлення оформлено у вихідний або святковий (неробочий) день, строк обробки починається з першого робочого дня після оформлення Замовлення. У випадку оформлення Замовлення безпосередньо у Магазині Наймодавця – обробка Замовлення здійснюється одразу продавцем-консультантом Магазину Наймодавця.

4.24. Наймодавець вправі відмовитися від виконання Замовлення Наймача без жодних негативних наслідків, пов’язаних з невиконанням умов Договору, у разі виявлення, що:

-      Наймач не відповідає умовам, вказаним у п. 1.3. та 4.2. цього Договору;

-      Наймач не надав усю необхідну інформацію для оформлення Замовлення, або надав неточну чи неправдиву інформацію;

-      Наймач не виконав обов’язки по оплаті прокату Пристрою;

-      Пристрої закінчилися або обраного Наймачем пристрою немає в наявності;

-      Наймач відмовився від Замовлення;

-      Встановлено обмеження на прокат таких Пристроїв;

-      Відсутня можливість доставити Пристрій за вказаною Наймачем адресою;

-      В інших випадках, передбачених Договором або чинним в Україні законодавством.

4.25. У випадку, якщо Наймодавець на підставі п. 4.24. відмовляється від виконання оплаченого Наймачем Замовлення, Наймодавець повертає Наймачу сплачені кошти. Для цього Наймачу потрібно заповнити Заяву на повернення коштів (Додаток №1 до цього Договору) та відправити оригінал цієї заяви за адресою: м. Київ, відділення «Нова Пошта» № 73, ДП «Ідеал-Дистрибуція». Відправка відбувається коштом Наймача. Повернення коштів здійснюється протягом 3 робочих днів з дати отримання Наймодавцем оригіналу Заяви на повернення коштів від Покупця.

4.26. Наймач має право відмовитися від договору прокату і повернути Пристрій Наймодавцеві у будь-який час. Плата за прокат Пристрою, що сплачена Наймачем за весь обумовлений в Замовленні строк користування, зменшується відповідно до тривалості фактичного користування Пристроєм. Для повернення коштів за період, у який не здійснювалося фактичне користування Пристроєм здійснюється також на підставі Заяви на повернення коштів (Додаток №1 до цього Договору) у порядку, встановленому п. 4.25. цього Договору.

5. Порядок передачі та повернення Пристроїв

5.1. Отримати у прокат Пристрій Наймач може лише за умови повної передплати вартості прокату на умовах, вказаних у п. 4.20. цього Договору наступними способами:

5.1.1. Безпосередньо в Магазині Наймодавця в години роботи Магазину за актом приймання-передачі у продавця-консультанта.

5.1.2. Замовивши доставку Пристрою через Сайт Наймодавця. У цьому випадку підтвердженням надання Пристрою у прокат є відповідна транспортна накладна перевізника, або акт приймання-передачі наданий кур’єром.

5.2. При отриманні Пристрою у прокат Наймач зобов’язаний перевірити стан пристрою, його комплектність та відповідність умовам прокату. Отримання Наймачем Пристрою за актом приймання-передачі або на підставі накладної перевізника свідчить про відповідність Пристрою умовам прокату та про відсутність у Наймача зауважень до Пристрою.

5.3. Разом з Пристроєм Наймачу надається вся передбачена чинним законодавством України документація (інструкція з експлуатації, тощо).

5.4. Наймач зобов’язується повернути Пристрій Наймодавцю не пізніше дня наступного, за останнім днем прокату Пристрою. Повернення Пристрою може здійснюватися одним з наступних способів:

5.4.1. Особистою передачею Пристрою продавцю-консультанту в Магазині Наймодавця вказавши обов’язково номер Замовлення. У цьому випадку продавець-консультант робить відповідну відмітку про повернення Пристрою в акті приймання-передачі або транспортній накладній Наймача, або складає акт повернення.

5.4.2. Шляхом виклику кур’єра Наймодавця за вказаною Наймачем адресою. Виклик кур’єра здійснюється за рахунок Наймодавця шляхом заповнення відповідної заявки на Сайті Наймодавця, або за телефонами, вказаними на Сайті Наймодавця. Після отримання пристрою від Наймача кур’єр робить відповідну відмітку про повернення Пристрою в акті приймання-передачі або транспортній накладній Наймача, або складає акт повернення.

5.4.3. Службою доставки (перевізником) визначеним Наймодавцем за рахунок Наймодавця. У цьому випадку Наймач звертається до відповідного відділення обраного Наймодавцем перевізника та оформлює відправлення Пристрою відповідною транспортною накладною у якій обов’язково вказується номер Замовлення. Перелік перевізників, послугами яких користується Наймодавець вказується на Сайті Наймодавця.

5.5. Пристрій вважається поверненим Наймодавцю з моменту зазначення продавцем-консультантом чи кур’єром Наймодавця відповідної відмітки про повернення в акті приймання-передачі чи накладній, або з дати складання акту повернення Пристрою, або з дати оформлення відповідної транспортної накладної перевізником.

5.6. При затримці повернення Пристрою понад встановлений термін Наймач зобов’язаний оплатити Наймодавцю  вартість прокату за фактичний час користування Пристроєм відповідно до діючих тарифів.

5.7. У випадку втрати або неповернення Наймачем Пристрою, Наймач зобов’язується компенсувати Наймодавцеві вартість такого Пристрою, вказану на Сайті Наймодавця.

5.8. У випадку пошкодження Пристрою, або втрати комплектуючих Пристрою відповідальність до Наймача не застосовується.

5.9. Наймач не несе відповідальності за пошкодження, пов’язані з природним зносом деталей і механізмів.

5.10. Строки та інші умови доставки, не зазначені у цьому Договорі, визначаються кур’єрською службою (перевізником).

5.11. «Стіки» разом з Пристроєм не передаються, а купуються Наймачем окремо.

6. Права та обов’язки Сторін Договору

6.1. Обов’язки Наймодавця:

6.1.1. Передати Наймачеві в користування Пристрій на умовах та в строк, встановлений Договором;

6.1.2. Додержуватися умов даного Договору та виконувати обов’язки, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору.

6.2. Права Наймодавця:

6.2.1. Вимагати від Наймача сплати встановленої Договором вартості прокату Пристрою;

6.2.2. Вимагати від Наймача виконання обов’язків, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору, належним чином та у встановлені строки;

6.2.3. Відмовити Наймачу в прокаті Пристрою, якого не має у наявності у Наймодавця.

6.2.4. В залежності від ринкової кон’юнктури в будь-який час на розсуд Наймодавця переглядати та змінювати вартість прокату Пристроїв;

6.2.5. Пропонувати акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість прокату Пристроїв на більш вигідних умовах ніж зазвичай.

6.3. Обов’язки Наймача:

6.3.1. Перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю прокату Пристроїв, порядком оплати, а також умовами та способом отримання Пристроїв в прокат та їх повернення;

6.3.2. Своєчасно та у відповідності з умовами цього Договору отримати Пристрій у прокат;

6.3.3. Користуватися Пристроєм відповідно до його цільового призначення та згідно документації на його експлуатацію;

6.3.4. Вчасно на умовах цього Договору оплатити вартість прокату Пристрою;

6.3.5. Додержуватися умов даного Договору та виконувати обов’язки, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору або передбачені нормами чинного законодавства України.

6.4. Права Наймача:

6.4.1. Вимагати від Наймодавця виконання обов’язків, які прямо передбачені умовами даного Договору чи випливають з умов даного Договору, належним чином та у встановлені строки;

6.4.2. Відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

6.4.3. Здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

7. Відповідальність Сторін Договору та порядок розгляду та врегулювання спорів

7.1. Відповідальність Наймодавця за зміни умов прокату Пристроїв обмежується правом Наймача відмовитися від прокату Пристрою і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були оплачені частково або в повному обсязі).

7.2. Наймодавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Наймачу або третім особам внаслідок неналежного використання або зберігання Пристрою отриманого в прокат у Наймодавця за цим Договором.

7.3. Наймодавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Наймачем недостовірної або помилкової інформації.

7.4. Наймодавець і Наймач несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.5. Сторони за даним Договором дійшли згоди, що будь-які спори, що можуть виникнути між Сторонами під час дії даного Договору, можуть вирішуватися шляхом пред’явлення однією Стороною за даним Договором іншій Стороні за даним Договором відповідної претензії викладеної у письмовому вигляді або у будь-який інший спосіб, передбачений умовами даного Договору.

7.6. Розгляд претензій здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання такої претензії Стороною, в адресу якої така претензія була направлена, якщо інше не встановлено умовами даного Договору.

7.7. У випадку не досягнення Сторонами згоди щодо виниклого спору, такі спори та розбіжності вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.

7.8. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин зокрема (але не виключно) таких як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Наймодавця і / або Наймача після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, повідомляє про це іншу Сторону.

8. Строк дії Договору

8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Наймачем акцепту  і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами.

9. Зміна умов Договору та його розірвання

9.1. Умови даного Договору можуть бути змінені або доповнені Наймодавцем в односторонньому порядку з подальшим опублікуванням таких змін на Сайті Інтернет-магазину.

9.2. Дострокове припинення (розірвання) даного Договору здійснюється в порядку та на умовах, визначених цим Договором або чинним в Україні законодавством.

10. Конфіденційність і захист персональних даних

10.1. Наймодавець поважає таємницю приватного життя користувачів Сайту. Наймодавець зобов'язується вжити відповідних заходів забезпечення безпеки персональних даних, які Наймач надає підчас користування Сайтом та оформлення Замовлень.

10.2. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Наймач надає Наймодавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

10.3. Наймодавець зобов'язується не розголошувати отриману від Наймача інформацію. Не вважається порушенням надання Наймодавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Наймодавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Наймачем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

10.4. Наймач несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Наймодавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Наймача або невідповідністю її дійсності.

11. Інші умови Договору

11.1. Договір є обов'язковим для виконання Сторонами.

11.2. Сторони встановили, що визнання даного Договору недійсним у будь-якій його окремій частини не є підставою для визнання недійсним даного Договору у його повному обсязі.

11.3. Шляхом укладання даного Договору Наймач надає Наймодавцю згоду на обробку та зберігання, передачу третім особам своїх персональних даних з метою реалізації відносин, які виникають між Сторонами на підставі даного Договору, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері реклами, збору персональних даних з комерційною метою, відносин в сфері статистики у відповідності з діючим законодавством України. Наймодавець має право розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Наймодавцем та/або третіми особами-партнерами Наймодавця та надсилати на адресу електронної пошти/ номер телефону Наймача електронні листи/ смс-повідомлення з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції Наймодавця;

11.4. Шляхом укладання даного Договору Наймач підтверджує, що попереджений (ознайомлений) зі своїми правами, в тому числі з нормами Закону України «Про захист персональних даних» та Закону України «Про захист прав споживачів».

11.5. Сторони гарантують, що на момент укладання даного Договору вони наділені відповідними повноваженнями і мають право на укладання даного Договору.

11.6. Наймач погоджується отримувати на вказані в Замовленні та Специфікації електронну адресу та номер мобільного телефону листи та/або повідомлення, в тому числі, рекламного характеру.

11.7. По всім питанням, які не передбачені умовами даного Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ НАЙМОДАВЦЯ:

ТОВ «ПРОДАКТ СЕРВІС ПЛЮС»

65005, місто Одеса, вул.Бугаївська, будинок 33

Код ЄДРПОУ 45501396

IBAN UA233071230000026005011463694

в ПАТ «БАНК ВОСТОК», м. Дніпро

МФО 307123

ІПН  455013915521

тел. 38 (050) 312 96 30

Директор Власов О.В.

Додаток №1

Будь ласка, підтвердіть свій вік і що ви є споживачем нікотиновмісної продукції.

Вам більше 18 років і споживаєте нікотиновмісну продукцію?

Будь-ласка вкажіть дату народження
Підтвердити

Цей веб-сайт містить інформацію, що надається в процесі реалізації та стосується продукції, що призначена для використання лише повнолітніми споживачами нікотиновмісної продукції. Нікотин викликає залежність.

Підтверджуючи свій вік, ви також надаєте нам запит та погоджуєтесь на отримання інформації про продукцію на цьому сайті у відповідності до Закону України «Про захист прав споживачів».